ابن عباس می گوید:وقتی پیامبرگرامی اسلام(ص)مردی رامی دیدکه اعضاء وعضلات نیرومندش باعث شگفتی آن حضرت می شدسؤال می فرمود:آیاحرفه وشغلی دارد؟اگرمی گفتندنه!حضرت می فرمود:ازچشم من افتاد!وقتی گفته می شدچراچنین است؟
حضرت می فرمودند:
>
نقل است که آن بزرگوارهمواره می فرمود:
>