باهم غذابخوریدوپراکنده نباشید،که برکت باجماعت است.