ازشوخی(بی مورد)بپرهیز،زیراکه شوخی نورایمان تورامی برد.