یکى از عالمان بنى اسرائیل خدا را به قدرى عبادت نمود که مانند چوبى باریک شد. خداى بزرگ بر پیامبر زمانش وحى نمود که به او بگو: به عزّت، بزرگى و شکوه خویش سوگند که بى گمان اگر مرا به قدرى عبادت کنى که همچون پیه اى در دیگ جوشان آب شوى، از تو نخواهم پذیرفت جز آنکه از راهى که تو را فرمان داده ام به سوى من بیایى.
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال پاداش و کیفر کردار، ص: 469