عبادت هفتاد وجه دارد که69 وجه آن درراضی بودن وتسلیم بودن به خدا و پیامبر و اهلبیت(ع)است.