خداى تبارک و تعالى چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده است؛
خرسندى خویش را در فرمانبردارى (بندگان) از او پنهان داشته.
خشم خود را در میان گناهان پوشیده داشته.
و بر آوردن حاجت را در دعاها پنهان ساخته و
ولى خود را در میان بندگان خویش نهان کرده.
پس هیچ یک از بندگان خدا را زبون و خوار مپندار.
ترجمه معانی الأخبار، ج 1، ص: 264