هیچ بنده اى نیست که روز قیامت محشور شود مگر آنکه چشمانش گریان است غیر از گریه کنندگان بر جدّم حضرت حسین (ع). چه آنکه ایشان در حالى که چشمانى روشن و باز دارند، محشور مى گردند و آثار سرور و شادى در صورتشان نمایان است. مردم در فزع و ناراحتى بوده ولى ایشان از هر غم و محنتى در امان هستند.
ترجمه کامل الزیارات، ص: 259