ستایش از آن خداوندى است که کسى از رحمت او مأیوس نگردد، از نعمت هاى فراوان او نمیتوان بیرون رفت، خداوندى که از آمرزش او هیچ گناهکارى ناامید نگردد و از پرستش او نباید سرپیچى کرد. خدایى که رحمتش قطع نمى شود و نعمت هایش پایان نمى پذیرد.
خطبه45