خداوند بزرگ به موسى (ع) وحى کرد؛ برخى از بندگان من با نکویى کردن به من تقرب می جویند و من آنان را در بهشت قرار می دهم.
پس موسى (ع) پرسید: پروردگارا! آن نکویى چیست؟
فرمود: اینکه در پى کار برادر مؤمن خویش برود، اگر چه انجام نشود.
مصادقة الإخوان / ترجمه خراسانى کاظمى، ص: 67