ازمرگ بترس نکند زمانى سراغ تورا بگیردکه درحال گناه یا درانتظارتوبه باشى ومرگ مهلت ندهد و بین تو و توبه فاصله اندازدکه دراینصورت خودرا تباه کرده اى.
نامه31