زیاد کار نیک انجام دادن، عمر را مى افزاید و نام را پرآوازه مى سازد.
غررالحکم، ح 7113