قسم به آنکه جانم در دست اوست، اگر مردی باهمسرش آمیزش کند وآنجا کودک بیداری آن دو را دراین حالت ببیند وسخن وصدایشان رابشنود، آن کودک رستگارنخواهدشد، چه دخترباشدوچه پسر، به زنا آلوده میشود..
الکافی ج 11ص143