روزی رسول خدا(ص) نماز ظهروعصر را به جا می آوردند، ناگهان دورکعت آخر نماز را سریعتر خواندند. اصحاب پس از نماز از حضرت سوال کردند که آیا دستور جدیدی آمده و یا اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمودند: برای چه؟ گفتند: چرا دو رکعت آخر نماز را سریعتر خواندید؟ فرمودند: مگر صدای فریاد و گریه کودک را نمی شنوید؟.
تهذیب الأحکام ج 3ص274