پیامبر(ص) وقت خود را در منزل به سه قسمت می کرد: بخشی برای عبادت خدا، بخشی برای خانواده و بخشی برای خویش.
مکارم الاخلاق، ج1، ص44