خداى عزوجل هرگاه بخواهد بنده اى را گمراه گذارد، شرم ورا بلند و ظهر و عصر را آرام بخوانند؟ واجب یا مستحب است؟ دلیل و فلسف حیا را از او می گیرد. وقتى حیا را از او گرفت، آدم کینه توز و مورد کینه خواهد شد. چون چنین شد، امانت را نیز از دست خواهد داد. وقتى امانت دار نبود، خائنى خواهد شد که به او خیانت نیز می شود. چون چنین شد، حس ترحم و شفقت را از دست خواهد داد. در این حال مطرود و ملعون خوا