هر گاه به درب مسجد رسیدى، پس متوجه باش که تو به درگاه سلطانی بزرگ رسیده اى، و به بساط او پاى نمى گذارند مگر آنان که طاهر باشند، و براى مجلس و مجالست او اذن داده نمى شود مگر کسى که درست کردار و راستگو باشد.
ترجمه مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، متن، ص: 49