معنى سلام در آخر هر نماز، امان است، یعنى کسى که امر پروردگار متعال را به جا آورد و به سنت پیغمبر خدا به حال خضوع و خشوع عمل کند، پس او از بلاء دنیا و از عذاب آخرت در امان مى شود، و سلام یکى از نام هاى پروردگار متعال است که آن را به مردم تعلیم فرموده، تا معناى آن را که -امن- است در میان خودشان رعایت کنند.
ترجمه مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، متن، ص: 72