بخشندگی اندازه ای دارد که اگر از آن فراتر رود اسراف است.
بحارالانوار،ج66،ص407