خانه ای که درآن غنا و آهنگهای نامشروع نواخته شود، اهل آن خانه از مرگ و مصیبت دردناک در امان نیستند و دعا در آن منزل به اجابت نمی رسد و فرشتگان وارد آن نمی شوند.
(کتاب الکافی، جلد ششم، صفحه 433)