خداوندا! به نان ما برکت ده، و بین ما و آن جدایى می نداز، که اگر نان نباشد نمى توانیم نماز بخوانیم و روزه نمی گیریم، و واجبات الهى را انجام نمی دهیم.