نان را گرامى بدارید زیرا که براى ایجاد آن، همه موجودات بین عرش و زمین به کار افتاده اند.
ترجمه مکارم الأخلاق، ج 1، ص: 293