عمل خالص، آن است که نخواهى کسى جز خداوند تو را بر انجام آن بستاید.
بحارالأنوار،ج74،ص223