اى فرزندم! شرفى بالاتر از اسلام نیست، عزتى بالاتر از تقوى و پرهیزگارى و پناهگاهى بهتر از ورع و شفیعى رستگارتر از توبه، و لباسى زیباتر از عافیت، و سلاحى نگهدارنده تر از سلامتى، وگنجى بهتر از قناعت نیست و قناعت ثروتى است که فقر را ببرد و انسان را راضى نگه می دارد.
ترجمه المواعظ، متن، ص: 66