اى فرزند من! روزى بر دو قسم است، یک روزى تو را طلب میکند و یک روزى هم تو در دنبال آن هستى، و آن روزى که تو را دنبال می کند به تو خواهد رسید، اگر چه در طلب آن نباشى. کوشش نداشته باش که روزى یک سال را در یک روز فراهم آورى، خداوند روزى هر روز از ایام زندگانی ات را به تو خواهد رسانید.
ترجمه المواعظ، متن، ص: 68