از گناهان بپرهیزید که بلایى بدتر و زشت تر و سخت تر از گناه نیست، و خداوند روزى را بر کسى حرام نمى کند مگر به واسطه گناهى که از او صادر شده، گرچه خراش و جراحت یا مصیبتى باشد، چنان که خداوند فرماید: هر مصیبتى که به شما رسد به واسطه کارهایى است که انجام داده اید و تازه، بسیارى از گناهان شما را عفو مى کند.
ترجمه مکارم الأخلاق، ج 1، ص: 279