ما امروز در محیط و زمانه اى زندگى مى کنیم که بیشتر مردمش حیله و نیرنگ را زیرکى مى پندارند، و نادانان این افراد را اهل تدبیر و چاره جویی مى خوانند. (تاریخ همواره تکرار میشود و هجوم فتنه ها و گمراهی ها در آخرالزمان بیش از هر زمان دیگری است.)
خطبه41