کسى که نیتش صاف، درست و صادق است، آن شخصى باشد که قلبى سالم و دلى پاک دارد، زیرا که سالم ماندن از خاطرات و اندیشه هاى سوء و نامطلوب به هنگام خالص کردن نیت براى خدا در همه امور و اعمال است.
ترجمه مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، متن، ص: 18