نیت شخص مؤمن بهتر است از عمل اوست.
ترجمه مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، متن، ص: 18