کسی که بعد از هر نماز در مسجد بایستد، در حالی که انتظار نماز بعدی را می کشد، پس او مهمان خداست، و برخداست که مهمانش را اکرام کند.
جامع احادیث الشیعه،ج4،ص78