ستایش مخصوص خداوندى است که از اسرار نهان ها آگاه است و نشانه هاى آشکارى در سراسر هستى بر وجودش شهادت مى دهند، هرگز در برابر چشم بینندگان ظاهر نمى گردد. نه چشم کسى که او را ندیده، مى تواند انکارش کند و نه قلب کسی که او را شناخته، مى تواند مشاهده اش نماید.
خطبه 49