خداوندپاداش مرابرشمامردم، محبت ورزیدن به خاندانم قرار داد،پس به هوش باشید که درروز رستاخیز درمورد آنان از شما خواهم پرسید.
(حضرت فاطمه از ولادت تاشهادت،ص381)