سوگند به خداوند متعال کسى که حقیقت سجده را به جا بیاورد خسارت و ضرر نکرده است، گر چه در عمر خود یک بار باشد، و رستگار شد آن کسى که با خداى خود در حال سجده باشد. غافل نباشید از آنچه خداوند متعال براى ساجدین مهیا نموده است، چه بشارتهاى دنیوى و چه آسایش و خوشى در آخرت
ترجمه مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، متن، ص: 64