تنگدستى، همان مرگ خونین است.
ترجمه معانی الأخبار، ج 2، ص: 131