بهترین لباس تو، آن لباسى است که تو را از یاد خدا و از انجام وظایف لازم مانع نشود، و بلکه تو را به یاد و سپاسگزارى و اطاعت پروردگار متعال نزدیک کند، و باز تو را واندارد به خود بینى و خود نمایى و زینت دادن خود و افتخار کردن و خودستایى، زیرا اینها همه از آفات دین و سبب قساوت و تیره شدن قلب است.
ترجمه مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، متن، ص: 31