اى فرزند من! از آمال و آرزوها دورى کن، آرزوهاى دور و دراز از حماقت سرچشمه گرفته و موجب مى شود که آدمى امور آخرت را به تعویق اندازد، یکى از بهترین بهره هاى انسان در زندگى همنشینى با مردمان شایسته است.
با اهل خیر مجالست کن تا در زمره آنان محسوب گردى، و از اهل شر و فساد دورى کن .
ترجمه المواعظ، متن، ص: 65