اگر مى خواهى بدانى که انسانى سعید است یا شقى، بنگر که کارهاى خوب را براى چه کسى انجام می دهد، اگر براى آن کس که شایسته احسان است انجام دهد بدان که آدم خوبى است و اگر براى نااهل انجام می دهد بدان که نزد خدا پاداشى ندارد.
از آن حضرت است که: نیکان شما سخاوتمندان و بخشندگان شما هستند و بدهاى شما بخیلان شما هستند.
ترجمه مکارم الأخلاق، ج 1، ص: 257