ازجمله خو و خصلت پیامبران و صدّیقان است که هر گاه یک دیگر را ببینند گشاده رو باشند، و هر گاه با هم روبرو شوند، مصافحه کنند، و کسى که به خاطر خدا به دیدن دیگرى مى رود بر عهده "دیدار شده" است که او راگرامى دارد.
مجموعه ورام (آداب و اخلاق در اسلام)، ص: 71