۸ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

لقمان(ع):

پسرم! . . . از نوکیسه قرض نگیر، و هرگز با داروغه برادرى نکن .
۰ نظر

خضر(ع)در سفارش هایش به موسی(ع)فرمود:

هرگز پرگو و یاوه گو مباش؛ زیرا پرگویى، دانایان را لکّه دار مى کند و بدیهاى سبک مغزان را آشکار مى سازد.
۰ نظر

امام زین العابدین(ع):

لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم!مفیدترین ثروت، بى نیازىِ دل است. بنا بر این، در همه این موارد، درنگ کن و قناعت پیشه کن و به آنچه خداوند قسمت کرده، خشنود باش».
۰ نظر

امام حسین(ع):

در مدّت عمر ، در حفظ سلامت تن بکوشید.
۰ نظر

امام حسن(ع):

هیچ قومى با یکدیگر مشورت نکردند مگر آن که به راه پیشرفت خود رهنمون شدند .
۰ نظر

امام على(ع):

به عبد صالح ، یعنى لقمان ، گفته شد: کدام یک از مردمان ، با فضیلت ترند؟ گفت: «مؤمنِ برخوردار» . گفته شد: از مال؟ گفت: «نه ؛ لیکن برخوردار از دانشى که اگر به او محتاج شدند ، از دانشش سود برند و اگر از او بى نیاز شدند، خودش به آن اکتفا کند» .
۰ نظر

حضرت فاطمه(س):

خداوند امر به معروف را براى اصلاح مردم قرار داد .
۰ نظر

به عیسى(ع)وحى شد:

که جهنّم، سراى جباران و سرکشان ظالم است و جایگاه هر تندخوى خشن و هر متکبّر مغرورى.
۱ نظر