لقمان(ع):

پسرم! . . . از نوکیسه قرض نگیر، و هرگز با داروغه برادرى نکن .
۰ نظر

خضر(ع)در سفارش هایش به موسی(ع)فرمود:

هرگز پرگو و یاوه گو مباش؛ زیرا پرگویى، دانایان را لکّه دار مى کند و بدیهاى سبک مغزان را آشکار مى سازد.
۰ نظر

امام زین العابدین(ع):

لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم!مفیدترین ثروت، بى نیازىِ دل است. بنا بر این، در همه این موارد، درنگ کن و قناعت پیشه کن و به آنچه خداوند قسمت کرده، خشنود باش».
۰ نظر

امام حسین(ع):

در مدّت عمر ، در حفظ سلامت تن بکوشید.
۰ نظر

امام حسن(ع):

هیچ قومى با یکدیگر مشورت نکردند مگر آن که به راه پیشرفت خود رهنمون شدند .
۰ نظر

امام على(ع):

به عبد صالح ، یعنى لقمان ، گفته شد: کدام یک از مردمان ، با فضیلت ترند؟ گفت: «مؤمنِ برخوردار» . گفته شد: از مال؟ گفت: «نه ؛ لیکن برخوردار از دانشى که اگر به او محتاج شدند ، از دانشش سود برند و اگر از او بى نیاز شدند، خودش به آن اکتفا کند» .
۰ نظر

حضرت فاطمه(س):

خداوند امر به معروف را براى اصلاح مردم قرار داد .
۰ نظر

به عیسى(ع)وحى شد:

که جهنّم، سراى جباران و سرکشان ظالم است و جایگاه هر تندخوى خشن و هر متکبّر مغرورى.
۱ نظر

امام علی(ع):

با کسانى که تو را از یاد خدا و مرگ غافل می کنند ارتباط برقرار مکن تا سوء ظن و بدگمانى بر تو غلبه نکند، و اگر چنانچه سوء ظن بر تو غلبه کرد، با هیچ دوستى نمی توانى زندگى کنى و باب ارتباط با خلق خدا را روى خود خواهى بست.
قلب خود را با ادب پاکیزه نگاه دار که بهترین یاور آدمى ادب است تجربه هاى نیک را باید از اشخاص عاقل آموخت .
ترجمه المواعظ، متن، ص: 65
۰ نظر

جابر بن عبد الله انصارى از پیامبر (ص) نقل کرده است:

ازجمله خو و خصلت پیامبران و صدّیقان است که هر گاه یک دیگر را ببینند گشاده رو باشند، و هر گاه با هم روبرو شوند، مصافحه کنند، و کسى که به خاطر خدا به دیدن دیگرى مى رود بر عهده "دیدار شده" است که او راگرامى دارد.
مجموعه ورام (آداب و اخلاق در اسلام)، ص: 71
۰ نظر