خدایابهترین یقین به من مرحمت بفرمااگریقین باشد انسان نه خیانت می کندنه دروغ میگویدونه مردم راگول میدهدونه حسادت بدیگران می برد.