پسرم! . . . از نوکیسه قرض نگیر، و هرگز با داروغه برادرى نکن .