هرگز پرگو و یاوه گو مباش؛ زیرا پرگویى، دانایان را لکّه دار مى کند و بدیهاى سبک مغزان را آشکار مى سازد.