با کسانى که تو را از یاد خدا و مرگ غافل می کنند ارتباط برقرار مکن تا سوء ظن و بدگمانى بر تو غلبه نکند، و اگر چنانچه سوء ظن بر تو غلبه کرد، با هیچ دوستى نمی توانى زندگى کنى و باب ارتباط با خلق خدا را روى خود خواهى بست.
قلب خود را با ادب پاکیزه نگاه دار که بهترین یاور آدمى ادب است تجربه هاى نیک را باید از اشخاص عاقل آموخت .
ترجمه المواعظ، متن، ص: 65