پرهیزکارسه نشانه است:اخلاص درعمل،کوتاهی آرزووبهره گرفتن ازفرصت ها.