خدا نماز را جهت منزه ساختن انسانها از تکبر قرار داده است.