پشت سردیگران ،برایشان دعاکنید تا روزی برایتان سرازیر شود.