ازگنجینه هاى رحمت خدا چیزهایى درخواست کن که جز او کسى نمى تواند آنها را عطا کند، مانند عمر بیشتر، تندرستى بدن و گشایش در روزى؛(زیرا) خداوند کلیدهاى گنجینه هاى خود را در دست تو قرار داده وقتی که به تو اجازه دعا کردن داده است.
نامه31