پسرم،بدان تو براىآخرت آفریده شده اى نه براى دنیا و براى فنا نه براى بقا و براى مرگ نه براى حیات؛ در منزلى هستى که باید از آن کوچ کنى و در جایى هستی که باید از آن به جاى دیگر برسى و به آخرت درآیى. نامه31