دنیا شیرین و خوش منظر است و به سرعت به سوى خواهانش مى رود و بیننده اش را مى فریبد، سعى کنید با بهترین زاد و توشه از آن کوچ کنید و بیش از کفاف و نیاز خود از آن نخواهید و بیشتر از آنچه برای زندگی نیاز دارید، طلب نکنید.
خطبه45