مبادا کسى از شما نسبت به دوست و برادر خود سخت گیر باشد؛ وقتى از ایشان محبت ندیدید، کسى را جایگزین او قرار ندهید؛ هنگامى که یکى از بستگان را ببینید که داراى مشکل و سختى است، از او غافل نگردید و رهایش نکنید؛ و جلوى سختى او را به وسیله انفاق بگیرید که خسارتى متوجّه او نگردد؛ که اگر خوددارى و رهایش کنید سودى نخواهید بُرد.
زاهد کیست؟ وظیفه اش چیست؟
ص: 93